SZWEDZKA 17 A

RODO

 1. Grzegorz Firkowski prowadzący działalność pod firmą „MAESTRIA Grzegorz Firkowski” („Administrator”) jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w zakresie, w jakim pozyskał dane osobowe klienta w związku z zawarciem umowy o świadczenie usługi gastronomicznej w lokalu pod nazwą „Stół na Szwedzkiej”.
 2. Dane kontaktowe administratora są następujące: tel. 791 240 484, e-mail: stolnaszwedzkiej@gmail.com.
 3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy o świadczenie usługi gastronomicznej, będą przetwarzane przez Administratora, z zastrzeżeniem ust. 4, wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie usługi gastronomicznej, realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. Podstawną prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit.  c (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych) oraz art. 6 ust. 1 lit. f (w zakresie realizacji obowiązków i praw wiążących się z zawartą umową lecz nie stanowiących bezpośrednio przejawu jej wykonywania, co stanowi uzasadniony interes Administratora).
 5. Odbiorcami danych osobowych będą:
 • organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowiązek Administratora wynikający z przepisów podatkowych (podstawną prawną przekazania danych jest 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • osoby trzecie i podmioty, z którymi Administrator współpracuje przy wykonywaniu obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie usługi gastronomicznej.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu Administratora przez upoważnionych pracowników.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3 i 4. Dane zawarte w wystawionych dokumentach księgowych przechowywane będą przez Administratora do czasu upływu ustawowych terminów przechowywania takich dokumentów na cele podatkowe.
 3. Podanie danych osobowych w związku z realizacją umowy o świadczenie usługi gastronomicznej jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje możliwość zawarcia umowy i jej należytego wykonania.
 4. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto, podmiot danych ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.